Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Siedziba Wydziału : budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej 120, pok. 11.

Naczelnik wydziału – Marcin Całka, tel./ fax 25 758 62 56, e-mail: wzkiso@powiatminski.pl.

Do zadań wydziału należy w szczególności:


 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
 • zabezpieczenie organizacji oraz funkcjonowania stanowiska kierowania starosty mińskiego,
 • wykonywanie zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym w ramach stanowiska kierowania,
 • planowanie oraz realizacja zadań akcji kurierskiej na potrzeby mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek Sił Zbrojnych RP,
 • planowanie, organizacja i realizacja szkolenia obronnego,
 • wykonywanie, aktualizacja i uzgadnianie z Wojewodą Mazowieckim Planu Operacyjnego funkcjonowania Powiatu Mińskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 • uruchamianie i realizacja zadań ujętych w Planie Operacyjnym funkcjonowania Powiatu Mińskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 • planowanie przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
 • dokonywanie corocznych przeglądów obronnych w ramach Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przeglądów Obronnych,
 • klasyfikowanie i oznaczanie dokumentów w zakresie planowania obronnego wg Normy Obronnej NO-02-A060,
 • reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • organizowanie i zabezpieczenie prac Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw, planów i programów w zakresie obronności.
 • tworzenie i przygotowywanie do działań formacji obrony cywilnej
 • dokonywanie oceny stanu przygotowań formacji obrony cywilnej,
 • opracowywanie powiatowego planu obrony cywilnej i uzgadnianie gminnych planów obrony cywilnej,
 • opracowywanie planów działania formacji obrony cywilnej
 • organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
 • przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 • planowanie procesu ewakuacji, przyjęcia ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze oraz jej koordynowanie,
 • planowanie zapewnienia ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
 • planowanie zapewnienia ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych,
 • koordynacja działań zapewniających dostawy wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
 • zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany sprzętu obrony cywilnej,
 • współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
 • ustalanie zadań i kontrolowanie ich realizacji w zakresie przygotowania obrony cywilnej w gminach”.
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem na terenie powiatu mińskiego systemu zarządzania kryzysowego,
 • obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • organizowanie współpracy z miastami, gminami i sąsiednimi powiatami na czas sytuacji kryzysowych,
 • kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,
 • opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
 • realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
 • wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
 • zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego,
 • zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
 • ustalanie procedur w zakresie zarządzania kryzysowego,
 • współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 • przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 • gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących infrastruktury krytycznej,
 • opracowywanie i wdrażanie procedur na wypadek wystąpienia zagrożeń infrastruktury krytycznej,
 • koordynowanie procesu odtwarzania infrastruktury krytycznej,
 • współpraca z właścicielami oraz posiadaczami samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej w zakresie jej ochrony,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw, planów i programów w zakresie zarządzania kryzysowego.
 • obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • obsługa Powiatowego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa,
 • organizacja i prowadzenie powiatowych eliminacji konkursów plastycznych i turniejów promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie,
 • współdziałanie z kierownikami powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych w sprawach dotyczących poprawy bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 • egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym,
 • opracowywanie i publikowanie informacji na stronie internetowej powiatu.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim obsługiwane jest przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, realizując zadania wynikające z art 18 ust. 2 oraz art 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r, poz 1401). Powołane zostało Zarządzeniem Starosty Mińskiego Nr 28/08 z dnia 29 maja 2008 r.

Siedzibą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 120. Centrum pełni całodobowy dyżur w systemie zmianowym. Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.