Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim z dnia 11.10.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 11.10.2020 r.

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 885 / (23)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 135 /(8)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / (0)
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 22 / (2)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 355 / (10)
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / (0)
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 195 / (0)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim z dnia 10.10.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 10.10.2020 r.

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 888 / (248)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 127 /(27)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 5 / (0)
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 20 / (0)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 345 / (27)
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / (0)
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 195 / (1)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Mińsku Mazowieckim z dnia 09.10.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 09.10.2020 r.

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 707 / (281)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 101 /(9)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / (0)
 • liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 20 / (0)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 318 / (9)
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / (0)
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 194/ (5)

 

Wydarzenia sportowe

Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności

Wydarzenia kulturalne

Odbywają się:

1. W pomieszczeniach pod warunkiem:

a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

2. W obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Gastronomia

Prowadzenie działalności możliwe w określonych godzinach: od 6:00 do 21:00.

Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos.

W lokalu klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.

Obowiązują limity: co drugi zajęty stolik, 1 osoba na 4 m2.

Działalność hotelarska

Obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia.

Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej i sportowej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

Baseny, centra fitness oraz siłownie – tylko dla gości hotelowych przebywających z hotelu co najmniej 1 dobę hotelową.

Aquaparki, baseny, siłowni, kluby i centra fitness

Zawieszenie działalności

Z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz przeznaczenia tych obiektów dla sportu wyczynowego, a także studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Zakaz prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04. – podklasa ta obejmuje: działalność usługową łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mającą na celu poprawę samopoczucia).

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

Obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

Kina

Udostępnienie widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym, że nie więcej niż 25% liczby miejsc, widzowie zasłaniają usta i nos

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

Zgromadzenia

Możliwość organizowania zgromadzeń do 25 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

Kościoły

Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. w uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 4 m2.

Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe

Limit do 75 osób, z wyjątkiem obsługi. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.

(od 19.10.2020 r.) – organizacja imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne) z udział maksymalnie 20 osób – bez możliwości zabawy tanecznej. Uczestnicy wesel, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

Transport zbiorowy

Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

a) 50% liczby miejsc siedzących albo

b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Maski

Obowiązek noszenia maski w przestrzeni publicznej.

Handel

Obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz obowiązek zakrywania ust i nosa.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 12:00 obiekty handlowe lub usługowe obsługują wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia

Poprawa kondycji fizycznej

(ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)

Pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa oraz limit 25%liczby miejsc przewidzianych dla publiczności

Kluby nocne, dyskoteki, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca

Zakaz prowadzenia działalności.

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Transport lotniczy

Obowiązek:

1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego,

2) dezynfekcji statku powietrznego:

a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,

b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,

c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;

3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Edukacja

W szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe.